AVORS
AVORS

Активности

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) Биљана Војводић и предсједник Агенција за квалитет у високом образовању Каталоније (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU) Хосеп Јоан Моресо Матеос (Josep Joan Moreso Mateos) потписали су Меморандум о сарадњи између двије агенције.
Меморандумом је предвиђено да агенције сарађују на обострану корист и раде на унапређењу прописа и осигурања квалитета у својој надлежности и побољшању квалитета високог образовања у обе стране. Такође се предвиђа сарадња у области размјене информација, развоја комептенција запослених, те размјене стручњака и рецензената.
Меморандум о сарадњи предвиђа јачање интернационализације и међународне сарадње двију агенција, као и међусобно признавање поступака о вањском вредновању.
Агенција за квалитет у високом образовању Каталоније је надлежна за акредитацију и обезбјеђење квалитета у шпанској покрајини Каталонија и једна је од првих агенција у области високог образовања у Европи са дугогодишњим искуством у овој области.

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 21.07.2021. године шести по реду двомјесечни онлајн састанак представника агенција чланица мреже који је поред извјештаја предсједника и чланова одбора био посвећен теми одржавања виртуелних тренинг радионица, као и презентацији рада Агенција чланица мреже. 

 

Агенција за високо образовање Републике Српске, коју је Комисија за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској одредила за носиоца пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске, у склопу реализације пројекта организовала је радни састанак у Београду са представницима Центра за евалуацију у високом образовању и науци (ЦЕОН). 

Састанак је имао за циљ да се усагласе многе недоумице у начину приказивања резултата вредновања продуктивности научних истраживача са универзитета и високих школа Републике Српске. У том смислу, договорено је да се сви истраживачи обраде са ужом афилијацијом, чиме би се омогућило разврставање истраживача по факултетима а тиме и њихов удио ангажовања, уважавајући захтјеве савремених стандарда вредновања. Такође, преглед резултата  вредновања ће бити омогућен на више начина (према статусу/нивоу  установе, факултети/високошколска установа, годишњи пораст учинка и слично) и то путем интерактивне апликације постављене на серверу Агенције уз детаљно упутство које ће садржавати појашњења свих могућих варијанти претраживања података.

Састанку који је одржан 16. јула 2021. године присуствовали су  директор и помоћници директора Агенције за високо образовање Републике Српске.

 

У склопу реализације пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске, у Београду је 16.7.2021. године одржан радни састанак Агенције за високо образовање Републике Српске и Центра за евалуацију у високом образовању и науци (ЦЕОН), као партнера у пројекту који је задужен за мјерење научног учинка истраживача из Републике Српске. Састанку, који је одржан у просторијма ЦЕОН-а, присуствовали су директор и помоћници директора Агенције за високо образовање Републике Српске, те предсједник ЦЕОН-а и члан Експертског тима за рангирање задужен за библиометрију,  проф. др Перо Шипка са сарадницима.

Састанак је имао за циљ да се усагласе одређене недоумице у начину прикупљања и обраде података који се односе на  вредновање научне продуктивности истраживача из  Републике Српске. На састанку је договорено да се од високошколских установа затраже подаци о ауторима који су наводили само универзитетске  а не и факултетске афилијације, чиме би се омогућило комплетирање поступка разврставање истраживача по факултетима и вредновање научне продуктивности и утицајности факултета. Договорено је и да се од високошколских установа, на унапријед припремљеним електронским обрасцима,  затраже подаци  о удјелу  ангажовања истраживача на високошколским установама како би се могли добити нормализовани показатељи научне продуктивности и утицајности, уз уважавање захтјева савремених стандарда библиометријског вредновања.

Констатовано је да се активности на овом дијелу пројекта одвијају планираном динамиком,  те да ће преглед резултата вредновања бити омогућен путем интерактивне апликације која ће бити постављена на серверу Агенције. 

 

 

На основу захтјева за акредитацију поднесеног 18. октобра 2019. године и испуњености свих законских претпоставки Агенција за високо образовање Републике Српске је након окончаног поступка акредитације издала Рјешење о акредитацији за ЈУ Висока медицинска школа Приједор. Рјешењем Агенције од 29. јуна 2021. године  ЈУ Висока медицинска школа Приједор се додјељује акредитација на период од 5 година, а који тече од дана правоснажности тј. дана издавања Рјешења.

Претходно Рјешењу, Агенција за високо образовање Републике Српске је у складу са законски предвиђеним процедурама провела поступак акредитације високошколске установе и студијског програма Здравствена њега који се изводи у оквиру високошколске установе, а у складу са Критеријумима за акредитацију високошколских установа у Републици Српској и БиХ, Критеријумима за акредитацију  студисјких програма у Републици Српској и Бих и Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања (ЕСГ 2015).

Након изршеног вањског вредновања које је обухватило посјету установи од стране Комисије експерата именованих са листе међународних и домаћих експерата, те провјере усклађености рада  високошколске установе и пријављеног студијског програма са захтјевима Критеријума за акредитацију установа, Критеријума за акредитацију студијских програма и Стандардима ЕСГ 2015, а у складу са законски прописаним процедурама, Комисија међународних и домаћих експерата је сачинила извјештај и издала препоруку за акредитацију високошколске установе.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA