AVORS
AVORS

Тематске анализе

У складу са Стандардима и смјерницама за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања (ЕСГ) Агенција за високо образовање Републике Српске периодично припрема тематске анализе које се односе на област високог образовања. Тематске анализе спроводе се обавезно у сваком циклусу акредитације, а уколико се оцијени за потребно тематске анализе могу се односити и на поједине сегменте поступка обезбјеђења квалитета, поједине стандарде за акредитацију, те друга значајна питања из области високог образовања.

Агенција је у претходном периоду израдила тематску анализу првог циклуса акредитације високошколских установа. Тема анализе је процес акредитације (екстерна евалуација) високошколских установа Републике Српске, а сама анализа је обухватила 14 акредитованих високошколских установа. Садржај анализе је обухватио самоевалуацију високошколских установа (анализа по критеријумима), недостатке тј. ограничења анализе те препоруке за унапређење.

Агенција је након заврштека наставе у академској 2019/2020. години, која се у љетном семестру већим дијелом одвијала на даљину, отпочела с припремом тематске анализе о квалитету наставног процеса на високошколским установама у том периоду.  Агенција је у сврху прикупљања података за анализу припремила два упитника, за академско особље и за студенте, како би анализирала ниво задовољства квалитетом онлајн наставе двије кључне заинтересоване стране. У анкетирање су укључени наставници и студенти са 146 студијских програма који се реализују на 14 високошколских установа.  Упитнике је попунило 418 наставника и 551 студенат што је репрезентативан узорак када се имају у виду број високошколских установа и број студената у Републици Српској. Анализом је утврђено да су установе одреаговале врло ефикасно при преласку на онлајн наставу, те да је велика већина наставника (више од 99%) организовала онлајн наставу. Анализа је очекивано указала на одређене разлике у реализације наставе повезане с научном облашћу којој студијски програми припадају. Тематска анализа је трајно доступна у електронској верзији, а на упит и у штампаном издању. 

Одлуком Владе Републике Српске формирана је Комисија за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 14/21) чији је задатак заједничко, континуирано и координасано дјеловање с циљем борбе против негативних појава у високом образовању, односно јачање интегрисаног приступа дјеловања свих укључених сектора у ппоцесу реформе високог образовања и обезбјеђивања квалитета високог образовања. 

На првој сједници Комисије за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској (у даљем тексту: Комисија) одржаној 17.2.2021. године, Агенција за високо образовање Републике Српске је задужена да припреми приједлог пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске. Циљ овог пројекта  је боља информисаност студената  и других заинтересованих страна, мјерљиви индикатори ради израде будућих стратегија у области високог образовања, подстицање високошколских установа на стални развој и унапређење система квалитета и повећање научне продуктивности у контексту међународне видљивости и препознатљивости. Такође је закључено да Комисија истражи могућности коришћења ових података приликом запошљавања у јавном сектору.

У складу са задужењем са прве сједнице Комисије, Агенција за високо образовање Републике Српске је припремила Приједлог пројекта  рангирања високошколских установа Републике Српске који је Комисија разматрала на својој другој сједници, одржаној 18.3.2021. године. Приједлогом пројекта дефинисани су принципи рангирања високошколских установа Републике Српске, начин утврђивања критеријума рангирања, начин прикупљања и обраде података, план активности, рокови, извршиоци, те буџет пројекта. Након разматрања Приједлога пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске, Комисија је исти усвојила једногласно. 

 

Партнери

 

Јавни позив