RS HEAA
RS HEAA

 

Управни одбор је орган  Агенцијe за високо образовање Републике Српске, који управља радом Агенције. Управни одбор има пет чланова, три члана из реда академске заједнице, једног из привреде и праксе и једног студента. Четири члана именује и разрјешава Влада Републике Српске, након спроведеног конкурса јавне конкуренције, док се члан Управног одбора из реда студената именује на приједлог Уније студената Републике Српске. Предсједник и чланови Управног одбора именују се на период од четири године, с могућношћу једног реизбора, изузев представника студената чији мандат траје једну годину.

Надлежности Управног одбора Агенције:

 • доноси Статут Агенције
 • доноси друге акте у складу са законом и Статутом Агенције
 • усваја извјештаје које директор доставља у складу са законом
 • усваја годишњи план рада и финансијски план Агенције
 • усваја Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције
 • предлаже стандарде за почетну акредитацију високошколских установа и студијских
 • програма у Републици
 • предлаже стандарде за акредитацију високошколских установа и студијских програма у Републици Српској
 • усваја Листу стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа, односно студијских програма у складу са законом
 • усваја Листу рецензената за почетну акредитацију и за рецензију студијских програм
 • именује чланове Акредитацијског вијећа
 • врши и друге послове утврђене законом, актом о оснивању и Статутом

Чланови Управног одбора Агенције:

 • доц. др Невенко Врањеш, предсједник
 • проф. др Дејан Бокоњић, члан
 • проф. др Маријана Каповић Соломун, члан
 • Тамара Симић, члан (привреда и пракса)
 • Филип Матић, члан (студент)

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA