AVORS
AVORS

Рангирање високошколских установа у Републици Српској

Одлуком Владе Републике Српске формирана је Комисија за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 14/21) чији је задатак заједничко, континуирано и координасано дјеловање с циљем борбе против негативних појава у високом образовању, односно јачање интегрисаног приступа дјеловања свих укључених сектора у ппоцесу реформе високог образовања и обезбјеђивања квалитета високог образовања.
На првој сједници Комисије за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској (у даљем тексту: Комисија) одржаној 17.2.2021. године, Агенција за високо образовање Републике Српске је задужена да припреми приједлог пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске. Циљ овог пројекта је боља информисаност студената и других заинтересованих страна, мјерљиви индикатори ради израде будућих стратегија у области високог образовања, подстицање високошколских установа на стални развој и унапређење система квалитета и повећање научне продуктивности у контексту међународне видљивости и препознатљивости. Такође је закључено да Комисија истражи могућности коришћења ових података приликом запошљавања у јавном сектору.
У складу са задужењем са прве сједнице Комисије, Агенција за високо образовање Републике Српске је припремила Приједлог пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске који је Комисија разматрала на својој другој сједници, одржаној 18.3.2021. године. Приједлогом пројекта дефинисани су принципи рангирања високошколских установа Републике Српске, начин утврђивања критеријума рангирања, начин прикупљања и обраде података, план активности, рокови, извршиоци, те буџет пројекта. Након разматрања Приједлога пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске, Комисија је исти усвојила једногласно.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив