AVORS
AVORS

Центар за информисање и признавање страних високошколских квалификација

Центар за информисање и признавање страних високошколских квалификација је организациона јединица Агенције за високо образовање Републике Српске. Центар представља ENIC/NARIC центар Републике Српске и обавља послове професионалног признавања страних високошколских квалификација. Поступак признавања се спроводи у складу са законом којим се уређује област обезбјеђења квалитета у високом образовању Републике Српске, ако међународним уговором није предвиђено другачије.

Улога центра

У центру за информисање и признавање се обављају следећи послови:

 • Пружање информација о поступку признавања високошколских квалификација стечених у иностранству
 • Спровођење поступка признавања страних високошколских квалификација ради запошљавања(професионално признавање)у оквиру Лисабонске конвенције
 • Пружање информација о систему високог образовања Републике Српске
 • Пружање информација о високошколским установама у Републици Српској и студијским програмима које оне спроводе
 • Пружање информација о иностраним системима високог образовања.

 

Упутство за покретање поступка признавања страних високошколских квалификација у сврху запошљавања

 1. ПОПУНИТИ ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА
 2. ПРИКУПИТИ ДОКУМЕНТЕ ПОТРЕБНЕ ЗА СТРУЧНО ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
 3. УПЛАТИТИ ТАКСУ ЗА ТРОШКОВЕ ПРИЗНАВАЊА
 4. ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТЕ

 

 1. ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ је службени документ неопходан за покретање поступка признавања. Образац треба читко попунити и навести тачне податке.
  ОБРАЗАЦ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

 1. ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА:
 1. Овјерена фотокопија стране високошколске квалификације;
 2. Оригинал додатка дипломи са транскриптом испита;
 3. Транскрипт испита (увјерење о положеним испитима) уколико додатак дипломи није издат;
 4. Фотокопија сажетка студијског програма и интернет линк сажетка студијског програма на основу којег је стечена страна високошколска диплома;
 5. Увјерење о држављанству Босне и Херцеговине/Републике Српске (за држављане Босне и Херцеговине), а за стране држављане овјерена фотокопија пасоша, односно јавна исправа којом се доказује статус избјеглице или расељеног лица;
 6. Увјерење из матичне књиге вјенчаних (за лица која су промијенила презиме);
 7. Доказ о уплати таксе за трошкове признавања;
 8. Превод докумената из тачака 1, 2, 3, 4, 6 извршен од стране сталног судског тумача регистрованог у БиХ на један од језика у службеној употреби у БиХ.

 

 1. ТАКСА ЗА ТРОШКОВЕ ПРИЗНАВАЊА

Рачун на који се врши плаћање таксе за трошкове признавања као и сва упутства везана за плаћање налазе се у обрасцу захтјева за признавање стране високошколске квалификације.

 

 1. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Сва прикупљена документа, попуњен образац захјева и уплатницу доставити на адресу Агенције за високо образовање Републике Српске:

КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 78
78 000 БАЊА ЛУКА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Контакт особа Јелена Марчић
Телефон: 051/922-032

Партнери