AVORS
AVORS

Агенција за високо образовање Републике Српске одржала је 27.04.2021. године први семинар за представнике високошколских установа Републике Српске на којем је представљен општи приступ рангирању високошколских установа у Републици Српској. Семинар је одржан посредством Зум апликације.

Агенција је задужена да припреми приједлог пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске у складу са активностима Владе Републике Српске на јачању интегрисаног приступа дјеловања свих сектора укључених у процес реформе високог образовања и обезбјеђивања квалитета високог образовања. Циљ овог пројекта је боља информисаност студената  и других заинтересованих страна, мјерљиви индикатори који ће бити основ за израду будућих стратегија у области високог образовања, подстицање високошколских установа на стални развој и унапређење система квалитета и повећање научне продуктивности у контексту међународне видљивости и препознатљивости.

Агенција је припремила Приједлог пројекта рангирања високошколских установа којим су дефинисани принципи рангирања високошколских установа Републике Српске, начин утврђивања критеријума рангирања, начин прикупљања и обраде података, план активности, рокови и извршиоци, а који је доступан на интернет страници Агенције - https://www.heaars.com/images/rangiranje.pdf .  

Пројекат рангирања заснован је на сљедећим принципима:

  • мултидимензионалност (покрива различита подручја дјеловања институција: образовање, истраживање, иновације, интернационализацију и однос према заједници),
  • независност (спроводе га експерти у области система квалитета и рангирања ван система високог образовања Републике Српске),
  • транспарентаност (корисницима нуди јасан увид у све факторе кориштене за мјерење резултата),
  • глобалност (упоредивост са постојећим признатим методологијама рангирања).

Критеријуми рангирања се заснивају на Берлинским принципима рангирања са посебним фокусом на вредновање трију мисија универзитета: наставе, научноистраживачког рада и сарадње са привредом и друштвеном заједницом. Планирано је утврђивање скупа критеријума по свакој компоненти и тежинских фактора по сваком критеријуму.

Пројекат ће се у наредних седам мјесеци одвијати максимално транспарентно по премисама по којима се одвијају слични пројекти у свијету.

У те сврхе за реализацију пројекта ангажован је експертски тим састављен од признатих стручњака из области обезбјеђења квалитета високог образовања из земаља региона (БиХ, Словенија, Србија и Хрватска). Експертски тим ради у сљедећем саставу:

  • проф. др Дарко Петковић са Универзитета у Зеници (шеф тима),
  • проф. др Миле Џелалија са Универзитета у Сплиту, Хрвастка
  • проф. др Перо Шипка из Центра за евалуацију и оцјењивање, Београд, Србија и
  • проф. др Тадеја Јере Јакулин са Универзитета Приморска, Копер, Словенија.

Директор Агенције доц. др Биљана Војводић је представила референце експертског тима, док је проф. др Дарко Петковић представио различите системе рангирања високошколских установа у свијету, пројекте рангирања у региону, као и основе пројекта рангирања, критеријума за рангирање и динамику реализације активности у оквиру пројекта.

На семинару је учествовало 34 представника високошколских установа, експертског тима, те Агенције за високо образовање Републике Српске.

Планирано је да се у нараденом периоду одрже још два семинара за представнике високошколских установа с циљем детаљнијег образлагања критеријума и тежинских фактора критеријума који ће бити узети у разматрање приликом ранигирања установа, као и библиометријске основе рангирања и моделски приказ рангирања.

Агенда семинара

Уводна презентација

Презентација 

 

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив